VẤN ĐỀ NHÂN SỰ MỚI ĐƯỢC ĐẶT RA TRONG DỰ ÁN CUNG ỨNG NHÂN LỰC 2020: CÔNG NGHỆ SỐ VÀ GEN Z

Năm 2020, Cung Ứng Nhân Lực của Câu lạc bộ DEL HANU đặt ra một vấn đề không mới nhưng cực cần thiết trong thời đại hiện nay: Gen Z và Kỷ nguyên số.