BAN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ NHIỆM KỲ 2019-2020

Giống như sợi dây kết nối các thành viên, các ban chức năng, các cựu thành viên, và là linh hồn của mọi bữa tiệc, Ban Hành chính Nhân sự là định nghĩa của sự gắn kết, năng động và truyền cảm hứng.